• فصل اول: اصول کلی
 • ۱ اصل اول:      نوع حکومت
 • ۲ اصل دوم:        پایه های ایمانی جمهوری اسلامی
 • ۳ اصل سوم:         وظایف اولیه دولت
 • ۴ اصل چهارم:          محوریت موازین اسلامی
 • ۵ اصل پنجم:             ولایت فقیه
 • ۶ اصل ششم:             اتکاء به آراء عمومی
 • ۷ اصل هفتم:                 شوراها
 • ۸ اصل هشتم:                  امر به معروف و نهی از منکر
 • ۹ اصل نهم:                         محدوده آزادی
 • ۱۰ اصل دهم:                        خانواده
 • ۱۱ اصل یازهم                          وحدت مسلمانان
 • ۱۲ اصل دوازدهم:                        دین رسمی ایران
 • ۱۳ اصل سیزدهم:                          اقلیت‌های دینی 
 • ۱۴ اصل چهاردهم:                            نحوه رفتار با غیر مسلمانان
 • فصل دوم: زبان - خط - تاریخ و پرچم رسمی کشور
 • ۱۵ اصل پانزدهم:                       زبان و خط رسمی
 • ۱۶ اصل شانزدهم:                      تدریس زبان عربی
 • ۱۷ اصل هفدهم:                         تاریخ رسمی کشور
 • ۱۸ اصل هجدهم:                        پرچم 
 • فصل سوم: حقوق ملت
 • ۱۹ اصل نوزدهم:                         برابری قومی
 • ۲۰ اصل بیستم:                         حمایت قانون از همه افراد
 • ۲۱ اصل بیست و یکم:                 حقوق زنان
 • ۲۲ اصل بیست و دوم:                 تساوی مصونیت
 • ۲۳ اصل بیست و چهارم:             منع تفتیش عقاید
 • ۲۴ اصل بیست و چهارم:             نشریات و مطبوعات
 • ۲۵ اصل بیست و پنجم:               ممنوعیت تجسس و...
 • ۲۶ اصل بیست و ششم:              احزاب
 • ۲۷ اصل بیست و هفتم:               اجتماعات و راهپیمایی ها
 • ۲۸ اصل بیست و هشتم              اشتغال
 • ۲۹ اصل بیست و نهم:                 تاءمبن اجتماعی عمومی
 • ۳۰ اصل سی ام:                       آموزش پرورش رایگان
 • ۳۱ اصل سی و یکم:                  مسکن
 • ۳۲ اصل سی و دوم:                  نحوه دستگیری و بازداشت 
 • ۳۳ اصل سی و سوم:               آزادی در انتخاب محل اقامت   
 • ۳۴ اصل سی و چهارم:              دادخواهی
 • ۳۵ اصل سی و پنجم:               حق انتخاب وکیل
 • ۳۶ اصل سی و ششم:            مجازات
 • ۳۷ اصل سی و هفتم:              برائت
 • ۳۸ اصل سی و هشتم:            منع شکنجه
 • ۳۹ اصل سی و نهم:                 ممنوعیت هتک حرمت
 • ۴۰ اصل چهلم:                         حق افراد و جامعه
 • ۴۱ اصل چهل و یکم:                  تابعیت ایران برای ایرانیان
 • ۴۲ اصل چهل و دوم:                  تابعیت ایران برای اتباع خارجه
 • فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
 • ۴۳ اصل چهل و سوم:                ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  
 • ۴۴ اصل چهل و چهارم:              نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران  
 • ۴۵ اصل چهل و پنجم:               انفال و ثروتهای عمومی
 • ۴۶ اصل چهل و ششم:             کسب و کار
 • ۴۷ اصل چهل و هفتم:               مالکیت شخصی
 • ۴۸ اصل چهل و هشتم:              عدم تبعیض در توزیع امکانات و سرمایه ها
 • ۴۹ اصل چهل و نهم:                ثروتهای ...
 • ۵۰ اصل پنجاهم:                    حفاظت محیط زیست
 • ۵۱ اصل پنجاه و یکم:                مالیات
 • ۵۲ اصل پنجاه و دوم:                تهیه بودجه کشور
 • ۵۳ اصل پنجاه و سوم:              دریافتها و پرداختهای دولت
 • ۵۴ اصل پنجاه و چهارم:             دیوان محاسبات
 • ۵۵ اصل پنجاه و پنجم:               وظایف دیوان محاسبات
 • فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
 • ۵۶ اصل پنجاه و ششم:           حاکمیت از آن خداست         
 • ۵۷ اصل پنجاه و هفتم:              قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
 • ۵۸ اصل پنجاه و هشتم:            اعمال قوه مقننه
 • ۵۹ اصل پنجاه و نهم:                 همه پرسی
 • ۶۰ اصل شصتم:                       اعمال قوه مجریه
 • ۶۱ اصل شصت و یکم:               اعمال قوه قضائیه
 • فصل ششم: قوه مقننه
 • ۶۲ اصل شصت و دوم:                مجلس شورای اسلامی
 • ۶۳ اصل شصت و سوم:              دوره نمایندگی
 • ۶۴ اصل شصت و چهارم:             عده نمایندگان
 • ۶۵ اصل شصت و پنجم:               جلسات مجلس شورای اسلامی
 • ۶۶ اصل شصت و ششم:             انتخاب رئیس و...
 • ۶۷ اصل شصت و هفتم:              سوگند نمایندگان مجلس
 • ۶۸ اصل شصت و هشتم:            توقف انتخابات
 • ۶۹ اصل شصت و نهم:                علنی بودن مذاکرات مجلس 
 • ۷۰ اصل هفتادم:                        نحوه حضور رئیس جمهور و... در مجلس
 • ۷۱ اصل هفتادو یکم:                    وضع قانون
 • ۷۲ اصل هفتاد و دوم:                   محوریت قانون اساسی و مذهب رسمی کشور
 • ۷۳ اصل هفتاد و سوم:                 شرح و تفسیر قوانین عادی
 • ۷۴ اصل هفتاد و چهارم:                لوایح قانونی
 • ۷۵ اصل هفتاد و پنجم:                  طرحهای قانونی
 • ۷۶ اصل هفتاد و ششم:                تحقیق و تفحص
 • ۷۷ اصل هفتاد و هفتم:                 عهدنامه ها و...
 • ۷۸ اصل هفتاد و هشتم:               ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
 • ۷۹ اصل هفتاد و نهم:                   ممنوعیت برقراری حکومت نظامی
 • ۸۰ اصل هشتادم:                       وام
 • ۸۱ اصل هشتاد و یکم:                ممنوعیت امتیاز به خارجیان
 • ۸۲ اصل هشتاد و دوم:                ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
 • ۸۳ اصل هشتاد و سوم:              نفایس ملی
 • ۸۴ اصل هشتاد و چهارم:             مسئول بودن در برابر ملت
 • ۸۵ اصل هشتاد و پنجم:               قائم به شخص بودن سمت نمایندگی
 • ۸۶ اصل هشتاد و ششم:             آزادی کامل نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی
 • ۸۷ اصل هشتاد و هفتم:              رأی اعتماد
 • ۸۸ اصل هشتاد و هشتم:             نحوه سوال از رئیس جمهور و وزراء
 • ۸۹ اصل هشتاد و نهم:                 نحوه استیضاح وزیران و رییس جمهور
 • ۹۰ اصل نودم:                             شکایت از طرز کار قوای سه گانه
 • ۹۱ اصل نود و یکم:                       شورای نگهبان
 • ۹۲ اصل نود و دوم:                       اعضای شورای نگهبان
 • ۹۳ اصل نود و سوم:                     اعتبار قانونی مجلس
 • ۹۴ اصل نود و چهارم:                    بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگبان
 • ۹۵ اصل نود و پنجم:                 تمدید وقت رسیدگی به مصوبات مجلس
 • ۹۶ اصل نود و ششم:               تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با..
 • ۹۷ اصل نود و هفتم:                 حضور شورای نگهبان در مجلس
 • ۹۸ اصل نود و هشتم:               تفسیر قانون اساسی
 • ۹۹ اصل نود و نهم:                 نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتها 
 • فصل هفتم: شوراها
 • ۱۰۰ اصل یکصدم:                            شوراها 
 • ۱۰۱ اصل یکصد و یکم:             شورای عالی استانها
 • ۱۰۲ اصل یکصدو دوم:               طرح های شوراها
 • ۱۰۳ اصل یکصدو سوم:            الزام رعایت تصمیمات شوراها
 • ۱۰۴ اصل یکصدو چهارم:              شوراهای صنفی
 • ۱۰۵ اصل یکصدو نجم:              تصمیمات شوراها
 • ۱۰۶ اصل یکصدو ششم:             انحلال شوراها
 • فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
 • ۱۰۷ اصل یکصدو هفتم:              خبرگان رهبر
 • ۱۰۸ اصل یکصدو هشتم:                  تعداد و شرایط خبرگان
 • ۱۰۹ اصل یکصدو نهم:                 شرایط و صفات رهبر
 • ۱۱۰ اصل یکصدو دهم:                وظایف و اختیرات رهبر
 • ۱۱۱ اصل یکصدو یازدهم:           برکناری رهبر
 • ۱۱۲ اصل یکصدو دوازدهم:   مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • فصل نهم: قوه مجریه
 •  ۱۱۳ اصل یکصدو سیزدهم:                ریاست جمهوری
 • ۱۱۴ اصل یکصدو چهاردهم:               مدت زمان ریاست جمهوری
 • ۱۱۵ اصل یکصدو پانزدهم :                شرایط نامزد ریاست جمهوری
 • ۱۱۶ اصل یکصدو شانزدهم:            شرایط نامزد ریاست جمهوری
 • ۱۱۷ اصل یکصدو هفدهم:               شرط اکثریت مطلق آراء
 • ۱۱۸ اصل یکصدو هجدهم:                 نظارت بر انتخابات
 • ۱۱۹ اصل یکصدو نوزدهم:                  انتخاب رئیس جمهور جدید
 • ۱۲۰ اصل یکصدو بیستم:                تأخیر در انتخابات
 • ۱۲۱ اصل یکصد و بیست یکم:                سوگند رییس جمهور
 • ۱۲۲ اصل یکصدو بیست و دوم:         مسئول در برابر ملت رهبر و مجلس
 • ۱۲۳ اصل  یکصدو بیست سوم:           ابلاغ مصوبات مجلس
 • ۱۲۴ اصل  یکصدو بیست چهارم:              معاونان رئیس جمهور
 • ۱۲۵ اصل یکصدو بیست پنجم:              قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی
 • ۱۲۶ اصل یکصدو بیست ششم:             برنامه و بودجه
 • ۱۲۷ اصل یکصدو بیست هفتم:             نمایندگان ویژه
 • ۱۲۸ اصل یکصدو بیست هشتم:              سفیران
 • ۱۲۹ اصل یکصدو بیست نهم:                   نشانهای دولتی
 • ۱۳۰ اصل  یکصدو سی ام                   استعفای رییس جمهور
 • ۱۳۱ اصل یکصدو سی و یکم:                جانشین رئیس جمهور
 • ۱۳۲ اصل یکصدو سی و دوم:                 ممنوعیت استیضاح و ...
 • ۱۳۳ اصل یکصدو سی و سوم:              تعیین وزراء
 • ۱۳۴ اصل یکصدو سی و چهارم:                   ریاست هیئت وزیران
 • ۱۳۵ اصل یکصدو سی و پنجم:              استعفای هیئت وزیران و...
 • ۱۳۶ اصل یکصدو سی و ششم:                   عزل وزراء
 • ۱۳۷ اصل یکصدو سی و هفتم:               مسئولیت وزیران
 • ۱۳۸ اصل یکصدو سی و هشتم:               وضع تصویب نامه و آئین نامه
 • ۱۳۹ اصل یکصدو سی و نهم:                صلح دعاوی
 • ۱۴۰ اصل یکصدو چهلم :                       رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و..
 • ۱۴۱ اصل یکصدو چهل و یکم:             محدودیت شغلی
 • ۱۴۲ اصل یکصدو چهل و دوم:                 دارایی مسئولین
 • ۱۴۳ اصل یکصدو چهل و سوم:                     وظیفه ارتش
 • ۱۴۴ اصل یکصدو چهل و چهارم                چگونه بودن ارتش
 • ۱۴۵ اصل یکصدو چهل و پنجم:                ممنوعیت عضویت خارجی در ارتش
 • ۱۴۶ اصل یکصدو چهل و ششم:          ممنوعیت پایگاه نظامی خارجی
 • ۱۴۷ اصل یکصدو چهل و هفتم:              ارتش در زمان صلح
 • ۱۴۸ اصل یکصدو چهل و هشتم:                ممنوعیت بهره برداری شخصی از امکانات ارتش
 • ۱۴۹ اصل یکصدو چهل و نهم:                  ترفیع و سلب درجه نظامیان
 • ۱۵۰ اصل یکصدو پنجاهم:                    سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 • ۱۵۱ اصل یکصدو پنجاه و یکم:                آموزش نظامی همگانی
 • فصل دهم: سیاسیت خارجی
 • ۱۵۲ اصل یکصدو پنجاه و دوم:        نفی سلطه جویی و سلطه پذیری
 • ۱۵۳ اصل یکصدو پنجاه و سوم:      ممنوعیت قرارداد سلطه طلبانه
 • ۱۵۴ اصل یکصدو پنجاه و چهارم:        حمایت از مستضعفین
 • ۱۵۵ اصل یکصدو پنجاه و پنجم:           پناهندگی سیاسی
 • فصل یازدهم: قوه قضائیه
 • ۱۵۶ اصل یکصدو پنجاه و شش:         وظایف قوه قضاییه
 • ۱۵۷ اصل یکصدو پنجاه و هفت:          رئیس قوه قضائیه
 • ۱۵۸ اصل یکصدو پنجاه و هشت:         وظایف رئیس قوه قضائیه
 • ۱۵۹ اصل یکصدو پنجاه و نه:              دادگستری
 • ۱۶۰ اصل  یکصدو شصت:               وزیر دادگستری
 • ۱۶۱ اصل یکصدو شصت و یکم:        دیوان عالی کشور
 • ۱۶۲ اصل یکصدو شصت و دوم:                رئیس دیوانعالی کشور
 • ۱۶۳ اصل یکصدو شصت و سوم:            صفات و شرائط قاضی
 • ۱۶۴ اصل یکصدو شصت و چهارم:             خدمت قاضی
 • ۱۶۵ اصل یکصدو شصت و پنجم:              علنی بودن محاکمات
 • ۱۶۶ اصل یکصدو شصت و ششم:           احکام دادگاهها
 • ۱۶۷ اصل یکصدو شصت و هفتم:            ممنوعیت امتناع از صدور حکم
 • ۱۶۸ اصل یکصدو شصت و هشتم:          جرائم سیاسی و مطبوعاتی
 • ۱۶۹ اصل یکصدو شصت و نهم:              محوریت زمان وضع قانون
 • ۱۷۰ اصل یکصدو هفتادم:                      آئین نامه های مغایر با قانون
 • ۱۷۱ اصل یکصدو هفتادو یکم:                اشتباه قاضی
 • ۱۷۲ اصل یکصدو هفتادو دوم:                دادسرای نظامی                   
 • ۱۷۳ اصل یکصدو هفتادو سوم:             دیوان عدالت اداری
 • ۱۷۴ اصل یکصدو هفتادو چهارم:            سازمان بازرسی کل کشور
 • فصل دوازدهم: صدا و سیما
 • ۱۷۵ اصل یکصدو هفتاد و پنجم:        صدا و سیما
 • فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
 • ۱۷۶ اصل یکصدو هفتاد و ششم:       شورای عالی امنیت ملی
 • فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
 • ۱۷۷ اصل یکصدو هفتادو هفتم:       بازنگری در قانون اساسی
 • نوشته شده توسط علی اصغر باقری در ساعت 0:30 | لینک  |